Việt Nam - Kho tàng dã sử

  • Main
  • Việt Nam - Kho tàng dã sử

Việt Nam - Kho tàng dã sử

Vũ Ngọc Khánh & Phạm Minh Thảo [Khánh, Vũ Ngọc]
0 / 5.0
0 comments
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Nước ta có lịch sử bốn nghìn năm, nhưng mãi đến thế kỷ XIII mới bắt đầu chép sử. Ba ngàn năm trước đã có bao nhiêu sự kiện xảy ra, nhưng tiếc rằng ta không còn lưu giữ được một chi tiết nào (ngoài những truyền thuyết). Rồi trong thời trung đại, cận đại và ngay thời kỳ hiện đại bây giờ, cũng có bao nhiêu là chuyện mà sách vở không thể chính thức ghi chép, nhưng người dân đều biết cả. Chuyện không lấy gì làm chính xác hay chắc chắn, song cứ vẫn được lưu truyền từ người này sang người khác
Tahun:
2012
Penerbit:
www.Sachvui.Com
Bahasa:
vietnamese
File:
EPUB, 579 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
vietnamese, 2012
Membaca daring
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Istilah kunci