Từ điển Trung - Việt

Từ điển Trung - Việt

Nguyễn Đức Diêu et al.
0 / 2.0
0 comments
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội, 2006. — 1654 p.Нгуйен Дык Дьеу и др. Большой китайско-вьетнамский словарь.Tiếng Trung là một ngôn ngữ hay họ ngôn ngữ gồm các ngôn ngữ có ngữ điệu thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng. Mặc dù thường được coi là ngôn ngữ duy nhất với lý do văn hoá, trên thực tế mức độ đa dạng giữa các vùng khác nhau có thể sánh với sự đa dạng của các ngôn ngữ Rôman. Tuy vậy, tất cả mọi người nói các thứ tiếng Trung Quốc khác nhau đều dùng chung một dạng văn viết thống nhất có từ đầu thế kỷ 20 là bạch thoại (nghĩa là thứ tiếng bình dân dựa trên tiếng Quan Thoại) dùng gần như cùng một bộ chữ Trung Quốc.
Bahasa:
vietnamese
File:
PDF, 102.60 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
vietnamese0
Membaca daring
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Istilah kunci